Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jeste¶ 632144 go¶ciem.
 
Zofia Czeska (leánykori neve Maciejowska)

A Szűz Mária Bemutatásának Leányai szerzetesrendnek és iskolájuknak alapítója   Az Egyház története már az ókortól a mai napig gazdag a felszentelt személyek fényes példáiban, akik arra törekedtek és most is törekszenek, hogy a nevelési munka által érjék el az életszentséget és, amit mint nevelési célt is meg akarnak mutatni. Sokan közülük el is érték az igazi szeretet tökéletességét nevelőként dolgozva. Ez az egyik legértékesebb ajándék, amellyel a felszentelt személyek ma is megajándékozhatják az ifjúságot nevelve és szeretettel körülvéve (...) [II. János Pál Szentatya a Szinódus utáni Apostoli Intése, lásd: "Vita Consecrata" 96]

   A Szentatya forró bátorítással fordult a Felszentelt Élet intézményeinek tagjaihoz, akik nevelési munkával foglalkoznak, hogy maradjanak hűségesek az eredeti karizmájukhoz valamint a hagyományukhoz, őrizve azt a tudatot, hogy a szegények szeretetének egyik legjobb kifejezése az a tevékenység, amellyel arra törekszenek, hogy felszabadítsák az embereket a szegénységnek attól a nagyon fájdalmas formájától, ami a kulturális és a vallási élet hiánya [lásd: Vita Consecrata, 97]

   Egyike azoknak, akik nagy lelkesedéssel szentelték magukat a nevelési munkának, Zofia Czeska anya, leánykori neve Maciejowska, Isten szolgálóleánya. 1584-ben született Lengyelországban Mateusz Maciejowski és Katarzyna Lubowiecka lányaként. A szülei a kislengyelországi, Krakkó és Sandomierz vidéki középnemességhez tartoztak. Több gyermekük volt: öt fiú és négy lány. Zofia harmadik gyermek volt a családban. Az akkori szokásnak megfelelően ifjú korában, 16 évesen, férjhez ment Jan Czeskihez és felvette a férje nevét. A házassága csak 6 évig tartott. 22 éves korában elözvegyült. Nem születtek gyermekei. Fiatal életkora, csinossága, gazdagsága és sok kérője ellenére nem ment másodszor férjhez. További életét az irgalmasság cselekedeteinek szentelte, és különösen az árva és szegény családokból származó lányoknak szánta. Kivételesen erős szándékkal - Isten szeretetével és az emberi lelkek üdvözítésére való törekvéssel eltelve, saját pénzéből és saját, Krakkóban, a Szpitalna utca 18 számú, házaiban 1621 és 1627 között megszervezte számukra a Szűz Mária Bemutatásához címzett Leányotthont, más néven Árvaháznak is nevezett nevelőintézetet. Ez volt az első lengyelországi, hivatalosan megszervezett leányiskola. Abban az időben nem létezett lányoknak való iskola. A nevelésükkel anyáik foglalkoztak. A gazdagabb családokból származó lányoknak magántanára lehetett vagy nemesi udvarházakba kerültek nevelésre, vagy kolostorokba adták őket. A szegényebb családokból származó lányoknak és árváknak nem volt ilyen lehetőségük.

   Nehezek voltak azok az idők, amelyekben Isten szolgálóleánya élt, magas halálozási arány, az országot gyakran érő természeti csapások, árvíz, éhínség, betegségek és háborúk miatt sokféle szenvedés érte az embereket. Sok gyerek árván maradt, számos esetben minden gondozás és az élet fenntartásához szükséges eszközök nélkül, a rokonai kegyére bízva, sőt szélsőséges esetekben kolduló, sőt erkölcstelen életre kényszerítve. Zofia Czeska meg akarta előzni ezeket a veszélyeket, az emberi szenvedést; a további életét és minden anyagi eszközét a szegény és árva gyerekeknek szentelte. Igyekezett kora ifjúságuktól minél jobb nevelést, tökéletesebb képzést adni és előkészíteni őket a felnőtt életre, hogy így méltó és boldog jövőt biztosítson nekik mind evilági és örök életükben is. Tevékenységét anyai gond és jóság jellemezte a veszélyeztetett gyermekek megmentésében. Élete végéig a tanító és nevelő szolgálatnak szentelte magát, az általa alapított Intézetben a főnökasszony, nevelő és tanítónő szerepét is betöltve. Hűségesen és kitartóan küzdött Intézetének anyagi és jogi biztonságáért: Marcin Szyszkowski krakkói püspök 1627. május 31-én adta ki az Intézet alapítólevelét, melyet az Apostoli Szentszék nevében Honorat Visconti nuncius 1633. május 24-én megerősített; és 1633. június 30-án IV. Waza Ulászló lengyel király szintén megerősített.

   Az Intézet vallásos jellegű volt, szerzetesrendi mintára, bár nem volt rend a szó szoros értelmében. Pártfogója a mindenkori krakkói püspök volt, lelki vezetőik pedig a közeli szt. Borbála templom jezsuita atyái.

   Hogy művének állandóságát biztosítsa, Isten szolgálóleánya céljául tűzte ki, hogy Intézete formálisan, jogilag is szerzetesrenddé váljon, melynek feladata a lánynevelés és -oktatás. Abban a korban, amelyben élt, ez majdnem új gondolat volt, ugyanis az aktív rendek, vagyis az egyszerű fogadalmú, nem szigorú pápai klauzúrával működő rendek még csak ekkor kezdtek formálódni az Egyház keretein belül. Isten az Ő szolgálóleányát a szervezési munkából szólította az örökkévalóságba. 1650. április 1-én halt meg a szentség hírében. A plébániatemplomban, a krakkói Mária-templomban temették el.

   A Szűz Mária Bemutatásának Leányai (Prezentációs Nővérek) szerzetesrend Isten szolgálóleányának halála után alakult meg véglegesen. A rend alapszabályait Andrzej Trzebicki krakkói püspök 1660. január 13- án fogadta el. Ezeket a hasonló nevelő tevékenységet folytató római szt. Eufémia konzervatórium Konstitucióinak alapján dolgozták ki. A hozzájuk írt előszó Zofia Czeska anya, Isten szolgálóleányának szellemi végrendelete, az élő hit, Isten különös szeretetének tanúsága. Az előszóban egyértelműen meghatározta működésének célját, indítékait. Világosan hangsúlyozta az Istentől kapott elhivatás érzését, hogy életét a lányok nevelésének szentelje, hálából Isten jóságáért és szeretetéért. Képletesen így fejezte ezt ki: Istennek semmire sincs tőlünk szüksége, csak azoknak a "legkisebbeknek", akikben szintén jelen van. Meg volt győződve, hogy abban szolgál a lányoknak, ami a legfontosabb: az üdvösség és szentség útjára vezetve Isten szándéka szerint (St. Smoleński püspök). Mindenét Istennek akarta adni, de - amint mondta - "Istennek, aki mindeneknek Ura, nincs szüksége a mi adományainkra, és ezért az Ő barátainak, szolgáknak, árváknak és gyermekeknek adatja azokat, és amit azoknak adunk, úgy veszi, mintha Őneki adnánk". Ezért szentelte életét a leginkább szükséget szenvedőknek: "Közülük választottam a legkisebb gyermekeket és árvákat, vagyis szegény és pártfogó nélküli kislányokat, hogy abból, amit Isten kegyelméből és irgalmából nekem adott, jó nevelést kapjanak (...)"

   Lelki életét Zofia anya, Isten szolgálóleánya az Oltáriszentség és Szűz Mária tiszteletére alapozta. Igaz tisztelője volt Szűz Máriának, akit a Szentélyben való Bemutatás titkában munkája védőszentjéül, pártfogójául választott mint az Istennek való teljes odaadás legszentebb megtestesítőjét. Ennek a titoknak a latin elnevezéséből: "praesentatio" származik az Isten szolgálóleánya által alapított rend lengyel neve - A legszentebb Szűz Mária Bemutatásáról elnevezett női szerzetesrend, azaz a Prezentációs Nővérek (liturgikus megemlékezés november 21- én). Mária Bemutatása titkának igen mély értelme van, az Istennek való odaadás titka. Az egyházi hagyomány szerint a gyermek Máriát szülei elvitték a jeruzsálemi szentélybe, ott bemutatták, Istennek áldozták. Mária magát áldozta Istennek. Mi is azért élünk, hogy Istennek adjuk magunkat, mert Isten is nekünk adja magát. Ez a szilárd alap, minden elhivatás lényege, a keresztény élet lényege. Ez az odaadás a szent keresztséggel kezdődik, és a szerzetessé szentelés teljesíti be. Hogy egyre jobban Istennek adjuk magunkat, mindent, ami életünk tartalma, amit teszünk, gondolunk, érzunk, az összes gyengeségeinket, egyszerűen mindazt, amik vagyunk állandóan Ő elé kell tárnunk. Ha így éljük belső életünket, ezen az úton egyre inkább Neki szentelődünk, Neki adjuk magunkat. Erre tanít bennünket a Legszentebb Anya a Bemutatás titkában, ez volt belső életének titka, útja Istenhez, és ez a legfőbb vezéreszméje a Zofia Czeska, Isten szolgálóleánya által alapított Prezentációs Nővérek szerzetesrendnek.

   A szerzetesnővérek lelkiségét a "Mária Bemutatása" titkának állandó átélése jellemzi, mely abban fejeződik ki, hogy Isten örök szeretetére szeretettel felelnek. A Prezentációs Nővérek hivatása nemcsak Isten élő jelenlétében való tartózkodás imádságban, munkában és szenvedésben, hanem abban is, hogy segítenek az ifjúságnak saját bemutatási titkuk átélésében, hogy az élő Istennek szenteljék magukat, aki Szeretet, hogy életüket ebben a tudatban formálják, mint választ erre a Szeretetre. Így jellemezte a Prezentációs Nővérek lelkiségét Karol Wojtyła bíboros, a mostani Szentatya II. János Pál, amikor szent Szaniszló püspöki székében a szerzet ünnepén pásztorlevelet, homiliát intézett a nővérekhez. Ezt a titkot, a "Bemutatás Titkát" választotta követendő példának Zofia Czeska anya, Isten szolgálóleánya nemcsak a maga, de neveltjei, és a szerzetben lelki leányai számára is.

   Zofia Czeska anya, Isten szolgálóleánya életében is, halála után is a szentség hírében állt. Emléke, Isten iránti nagy szeretete, a másik ember balsorsáért érzett felelőssége, érzékenysége máig élő példa. 1995. április 1-én őeminenciája Franciszek Macharski bíboros úr, krakkói Metropolita megindította Krakkóban a kánoni vizsgálatot Zofia anya hősies erényeinek és szentsége hírének ügyében. 1997. november 20-án lezárult az egyházmegyei vizsgálat, és az ügy iratait átadták az Apostoli Szentszéknek. Isten szolgálóleányának földi maradványai a Prezentációs Nővérek szt. János - templomának oldalkápolnájában nyugosznak.

   Az Isten szolgálóleánya által megkezdett munkát a Szűz Mária Bemutatásának Leányai (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) szerzetesrend ma is folytatja Lengyelországban, tanítanak - nevelnek, iskoláik, internátusaik, óvodáik vannak, a gyermekek és az ifjúság körében különféle tevékenységet folytatnak (korrekciós gyermekotthon; gyermekotthon). Anyaházuk Krakkóban, a ¦w. Jana u. 7. sz. alatt van, amelyben helyet kapott gimnáziumuk és liceumuk is (leányok számára). Zofia anya házában, Krakkóban a Szpitalna u. 18. sz. alatt leányinternátus van. A rend alapitójának szellemében az ukrajnai gyermekek és fiatalság körében is megkezdték munkájukat a nővérek (Rohatyn, Lipówka, Halicz, Chodorów, Nowosiółki Bukaczowce, Bursztyn, Staszowa Wola, Podole).

   Mulierem fortem quis inveniet? Hősies erényű nőt ki talál...? - kérdi a Szentírás. Zofia Czeska, Isten szolgálóleánya nemcsak hősies erényekkel ékesedett, de "valde prudens" - igen okos is volt. Méltó célt tűzött ki maga elé és hősiesen meg is valósította, egyesítve magában Isten és felebarátai szeretetét. Imádkozzunk, hogy Isten kegyelméből engedje, hogy az Egyház elismerje erényei szent hősiességét, életszentségét, hogy az oltár dicsőségére emeltetve a gyermekek és az ifjúság tanítóinak és nevelőinek védőszentje lehessen (főtisztelendő Bolesław Przybyszewski professzor úr szavai).


Könyörgés boldoggá avatásért


   Istenem, Te magad vagy a Szeretet. Jóságodból megengeded az embereknek, hogy részt vegyenek üdvözítő szándékod teljesítésében. Hálát adunk Neked Zofia Czeska szolgálóleányodnak adott adományaidért, aki, a Szentélyben magát feláldozó Mária példájára, egészen Neked ajánlotta fel magát, és az életét a szegény és árva gyerekek szívének valamint értelmének képzésére szentelte. Általa, Istenem, létrehívtál egy új szerzetesi családot az Egyházadban, amelynek a feladata a gyerekek és a fiatal lányok tanítása és nevelése.

   Mindenható és irgalmas Isten, alázatosan kérünk Téged, tedd híressé a boldogok dicsőségével Zofia Czeskát. Legyen példakép és közbenjáró számunkra az új nemzedékeknek családban és iskolában történő nevelésében és tanításában, Krisztus igazsága és szeretete segítségével, aki Veled együtt a Szentlélek egységében él és uralkodik mind örökkön örökké. Ámen.


A szülők, tanítók és nevelők imája


   Urunk Jézus Krisztus, Isteni Tanítónk, Te szeretettel Magadhoz vontad a gyerekeket és azt mondtad, hogy aki befogad egy gyereket, az Téged fogad be. Te is szeretettel fogadtad az ifjút az élet értelmére vonatkozó kérdéseivel együtt. Alázatosan kérünk Téged, hogy Zofia Czeska, Isten szolgálóleánya közbenjárására, aki az Irántad táplált szeretetből az árvásknak és a szegényeknek adta mindenét és teljesen feláldozta magát a nevelésüknek meg oktatásuknak, adj nekünk is a Te bölcsességedből és szeretetedből, hogy jól vezessük azokat, akiket ránk bíztak. Taníts meg minket Zofiának, a Te szolgálóleányodnak nyomában haladni és a II. János Pál Szentatya által nagyon óhajtott "szeretet és élet civilizációját" építeni. Urunk Jézus Krisztus, Isteni Mesterünk és Tanítónk, dicsőítünk Téged Atyáddal és a Szent Lélekkel mind örökkön örökké. Ámen.


Kilenced kegyelmekért


   Mérhetetlen szeretet és irgalmasság Istene, Te mindennap megadod nekünk a Krisztus keresztje nyomán haladáshoz szükséges kegyelmet. Hálaéneket óhajtunk énekelni Neked alázatosan azért, hogy a Neked tetsző időben kiválasztottad Zofia Czeska anyát, a Te szolgálóleányodat, hogy az Irántad táplált szeretetből és az emberi lelkek üdvözítésére való törekvéssel megvalósítsa a szentségre való elhivatását az anyagi javakról való teljes lemondásával, valamint a legszegényebb gyerekek önfeláldozó tanításával és nevelésével.

   Urunk, kérünk Téged, emeld Zofia Czeskát, a Te szolgálóleányodat az oltár dicsőségébe, minket pedig az ő közbenjárására részesíts a ................... (megnevezni) kegyelemben, amit buzgón és bizalommal kérünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.


Kérjük, küldjenek köszönetet a Zofia Czeska anya Isten szolgálóleánya közbenjárására kapott kegyelmekért az alábbi címre:


Siostry Prezentki
(postulator procesu)
ul. ¶w. Jana 7
31-017 Kraków, Lengyelország (Polska)


Fotók:

1. A Prezentációs Nővérek Keresztelő Szent János és Evangélista Szent Jánosról elnevezett krakkói temploma, amelyik mellett a Kongregáció Anyaháza működik >>

2. Zofia Czeska Isten szolgálóleánya krakkói háza, Szpitalna utca 18. >>

3. Zofia Czeska Isten szolgálóleánya aláírása és pecsétje >>

4. A Szent János templomban levő Fogolykiváltó Boldogasszony - Szabadság Anyja képe, melyet Isten szolgálóleánya különösen tisztelt. A képet Karol Wojtyła érsek pápai koronával koronázta meg 1965 május 9-én >>

5. Zofia Czeska Isten szolgálóleánya földi maradványai a Szent János templom oldalkápolnájában >>

6. Mária Bemutatását ábrázoló kép >>

7. A Prezentációs Nővérek iskolái - a krakkói és rzeszówi liceumok és gimnáziumok >>

8. A Zofia Czeska anya Isten szolgálóleánya hősiesen gyakorolt erényeinek és életszenség hírének kanonikus vizsgálatának megindítása - 1995 április 1. >>

9. A Zofia Czeska anya Isten szolgálóleánya boldoggáavatási és szenttéavatási perének egyházmegyei szinten való befejezése - 1997 november 20. >>

s. Renata G±sior
Fordítás: Małgorzata Stós és Etelka Kamocki


IMPRIMATUR
A Krakkói Érseki Kúria engedélyével, L.1832/2001, 9 sierpnia 2001
Bp Jan Szkodoń Wikariusz Generalny
Ks. Prof. dr hab. Jan Dyduch, Kanclerz
O. Dr Damian Synowiec OFM Conv., Cenzor